วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2552

A.2) Workshop in Theatre Genre: December Fantasy Drama


ก.2) การอบรมการสร้างละคร: December Fantasy Drama

รายละเอียด: อบรมกระบวนการผลิตละครเฉพาะทาง ในแนวแฟนตาซี ทั้งการแสดงและการสร้างบท เปิดรับทั่วไป ทั้งบุคคลธรรมดา และนักเรียนนักศึกษา อบรมทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนเดือนธันวาคม - กลางเดือนมกราคม 2553

การแสดง
อบรมทุกวันเสาร์ ตั้งแต่ 5 ธันวาคม 2552 - 9 มกราคม 2553
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โดยเนื้อหาเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงในละครแนวแฟนตาซี ตามหัวข้อดังนี้
• ความเชื่อและจินตนาการในการแสดง
• การใช้ร่างกายเพื่อสื่อความหมายในรูปแบบแฟนตาซี
• การใช้วัจนะภาษา (ภาษาพูด) เพื่อสร้างเสริมจินตนาการ
• การใช้อวัจนะภาษา (คำที่ไม่ใช่ภาษาพูด) เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งโลกแฟนตาซี
• การใช้พื้นที่และองค์ประกอบทางศิลป์ในการสร้างบรรยากาศ
• การสวมบทบาทในหลากหลายตัวละคร

การเขียนบท
อบรมทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่ 6 ธันวาคม 2552 - 10 มกราคม 2553
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โดยเนื้อหาเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนบทละครแนวแฟนตาซี ตามหัวข้อต่อไปนี้
• ประวัติของแนวแฟนตาซี รูปแบบของการเล่าเรืิ่องแบบแฟนตาซี
• องค์ประกอบและลักษณะเด่นขของงานประเภทแฟนตาซี
• โครงสร้างการเล่าเรื่องผ่านแนวแฟนตาซี
• การพัฒนาแก่นเรื่องจากโครงสร้างของแนว
• การสร้างตัวละครและการพัฒนาสถานการณ์


ผู้ดูแล:
นินาท บุญโพธิ์ทอง และ ธัญญานันต์ คูอนุพงศ์

ค่าสมัคร: 950 บาท

สถานที่: โรงละครหน้ากากเปลือย

ผู้จัด:
หน้ากากเปลือยแผนการพัฒนา ส่วนการอบรม

การสมัคร :
085-503-4525, nakedmasksdevelopment@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น